Pete Edochie as Agaba Idu

Pete Edochie as Agaba Idu